Wpływ dronedaronu na zdarzenia sercowo-naczyniowe w migotaniu przedsionków ad 5

Pełne dane dotyczące strukturalnej choroby serca były dostępne dla 4585 z 4628 badanych pacjentów, a dane dotyczące frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) dla 4544. Wartości P podano dla interakcji między wyjściową charakterystyką a grupą badaną, obliczoną przy użyciu regresji Coxa. analiza. Oś x jest pokazana w skali log10. ACE oznacza enzym konwertujący angiotensynę i bloker receptora angiotensyny ARB. Wśród pacjentów, którzy otrzymali dronedaron, 734 (31,9%) miało pierwotne zdarzenie wynikowe, w tym 675 (29,3%) z hospitalizacją z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych i 59 (2,6%), którzy zmarli. W grupie placebo 917 pacjentów (39,4%) miało pierwotne zdarzenie wynikowe. Obejmowały one 859 (36,9%) z pierwszą hospitalizacją z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych i 58 (2,5%), którzy zmarli przed hospitalizacją. Współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku w grupie otrzymującej dronedaron wynosił 0,76 (przedział ufności 95% [CI], 0,69 do 0,84, P <0,001) (tabela 2 i wykres 2A). Figura 3 pokazuje, że wpływ dronedaronu na wynik pierwotny był spójny dla wielu ważnych podgrup (które nie były wcześniej określone).
Krytyczne wyniki
Śmierć z dowolnej przyczyny była jednym z trzech wcześniej określonych wtórnych wyników. Było 116 zgonów (5,0% pacjentów) w grupie leczonej dronedaronem i 139 (6,0%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,84; 95% CI, 0,66 do 1,08, P = 0,18) (Tabela 2 i Wykres 2B ). Śmierć została sklasyfikowana na podstawie ślepego orzeczenia jako pochodząca z układu sercowo-naczyniowego u 63 pacjentów (2,7%) w grupie leczonej dronedaronem i 90 (3,9%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,71; 95% CI, 0,51 do 0,98 ; P = 0,03) (Tabela 2 i Figura 2C). Zgonów było 26 z powodu arytmii serca (u 1,1% pacjentów) w grupie leczonej dronedaronem i 48 (u 2,1%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,55, 95% CI, 0,34-0,88, p = 0,01) (tabela 2) ).
Hospitalizacja ze względu na zdarzenia sercowo-naczyniowe
W grupie dronedaronu 675 pacjentów (29,3%) miało pierwszą hospitalizację z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, w porównaniu z 859 pacjentami (36,9%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,74; 95% CI, 0,67 do 0,82; P <0,001 ) (Tabela 2 i Rysunek 2D). To zmniejszenie częstości hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych wynikało głównie ze zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu migotania przedsionków. Nie było znaczących różnic między obiema grupami pod względem liczby hospitalizacji z powodu niewydolności serca lub arytmii komorowej lub niekrytycznego zatrzymania krążenia. Istniało również znacznie mniej hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego w grupie dronedaronu (Tabela 2). Po rozważeniu wszystkich zdarzeń końcowych (hospitalizacji z powodu jakiegokolwiek zdarzenia sercowo-naczyniowego lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny) podczas okresu badania, efekt dronedaronu był stały: 1253 pacjentów (54,5%) miało zdarzenie w grupie dronedaronu, w porównaniu z 1668 ( 71,7%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,76; 95% CI, 0,68 do 0,84; P <0,001).
Badanie Odstawienie i zdarzenia niepożądane
Badany lek został przedwcześnie przerwany u 696 (30,2%) pacjentów otrzymujących dronedaron w porównaniu z 716 (30,8%) pacjentów otrzymujących placebo. Głównymi powodami były zdarzenia niepożądane (u 12,7% pacjentów w grupie leczonej dronedaronem w porównaniu z grupą kontrolną)
[hasła pokrewne: dentysta dąbrowa górnicza, wynicowanie pęcherza, jak radzić sobie z samotnością ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dąbrowa górnicza jak radzić sobie z samotnością wynicowanie pęcherza