Randomizowana, kontrolowana próba finansowych zachęt do zaprzestania palenia ad 5

Wśród uczestników, którzy nie zaprzestali palenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy – a tym samym nie kwalifikowali się do zachęt finansowych – potwierdzone przez kotyninę stopy ustania były podobne w grupach motywacyjnych i kontrolnych (odpowiednio 4,1% i 5,9%, P = 0,29). Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki szans dla długotrwałego (9 lub 12 miesięcy) rzucania palenia. Iloraz szans dla rzucenia palenia o 9 lub 12 miesięcy (Tabela 3) był znacząco wyższy w grupie motywacyjnej niż w grupie kontrolnej w modelu nieskorygowanym (iloraz szans, 3,28, przedział ufności 95% [CI], 1,98 do 5,44), w model regresji logistycznej dostosowany wyłącznie do zmiennych stratyfikacyjnych (iloraz szans, 3,19; 95% przedziału ufności, 1,91 do 5,30) oraz w modelu, który dostosował się do wszystkich zmiennych zawartych w tabeli (iloraz szans, 3,16, 95% przedziału ufności, 1,88 do 5,32).
Poszukiwawcze analizy podgrup
Rysunek 2. Wykres 2. Wskaźniki zaprzestania palenia w różnych podgrupach po 9 lub 12 miesiącach. Etap zmiany odnosi się do gotowości palacza do rzucenia palenia, zgodnie z definicją DiClemente et al.16 oraz Prochaska i wsp.17. Test Fagerströma dla zależności nikotynowej14 ma zakres od 0 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą zależność od nikotyny; wynik 6 lub więcej zastosowano do klasyfikacji uczestników jako wysoce zależnych od nikotyny15
Na rycinie 2 przedstawiono 9-miesięczne lub 12-miesięczne wskaźniki ustąpienia stratyfikacji według podgrupy. W przypadku wszystkich podgrup członkowie grupy motywacyjnej mieli wyższe wskaźniki zaprzestania niż członkowie grupy kontrolnej. Żadne z testów interakcji nie wykazało istotnych różnic w tej populacji; zamiast tego zaobserwowane wzorce pokazały spójny efekt interwencji na wiele charakterystyk.
Dyskusja
W tym badaniu pracowników dużej korporacji wskaźniki przedłużającej się abstynencji od palenia po 9 lub 12 miesiącach obserwacji wynosiły 14,7% w grupie, która kwalifikowała się do zachęt finansowych i 5,0% w grupie kontrolnej. Wskaźniki przedłużonej abstynencji na 15 lub 18 miesięcy w grupie motywacyjnej pozostały istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.
Przegląd przeglądów finansowych Cochrane Collaboration z 2005 r. Dotyczący zaprzestania palenia tytoniu w miejscu pracy wykazał, że nie było wystarczających dowodów na to, że zachęty te są skuteczne11. Jednym z powodów tego odkrycia może być to, że wiele wcześniejszych badań nie zostało zaprojektowanych z próbkami, które były wystarczająco duże, aby wykryć różnice obserwowaliśmy. Drugim powodem może być to, że zachęty zastosowane w poprzednich badaniach były na ogół niewielkie (zaledwie 10 $ w niektórych z nich). Badania wykazały, że finansowe programy motywacyjne wiążą się z szybszym zaprzestaniem palenia w krótkiej perspektywie, ale programy zgłoszone w tych badaniach nie miały na celu skoncentrowania się na utrzymywaniu wysokich wskaźników w czasie.7,9. Relacje Struktura płatności motywacyjnych w odniesieniu do wskaźnika zaprzestania palenia pozostaje ważnymi kwestiami empirycznymi, którymi należy się zająć w przyszłych badaniach. Jest możliwe, że większe – lub mniejsze – płatności przez pracodawców mogą być bardziej opłacalne pod względem poprawy wskaźników zaprzestania palenia. Optymalny projekt programów zachęt do rzucania palenia również jest kwestią otwartą, ponieważ przedłużenie okresu obowiązywania zachęt powyżej 12 miesięcy może spowodować dłuższy odsetek przypadków zaprzestania palenia w dłuższym okresie.
Poziom kotyniny, którego używaliśmy do biochemicznej weryfikacji 7-dniowej abstynencji, uważany jest za najlepszy biomarker zaprzestania palenia. Zgodnie z zaleceniami Towarzystwa Badań nad Nikotyną i Tytoniem, nasza podstawowa miara samoopanowanego zaprzestania palenia zarówno po 9, jak i 12 miesiącach i 15 lub 18 miesiącach była przedłużona abstynencja.12 Chociaż przedłużoną abstynencję można zweryfikować biochemicznie jedynie pośrednio ze względu na ograniczenia testu kotyniny, jest prawdopodobne, że częstość występowania punktów jest silnie skorelowana z przedłużoną abstynencją 6 miesięcy po krótkoterminowe rzucenie palenia oceniono
Do tej pory zachęty finansowe w placówkach opieki zdrowotnej były kierowane przede wszystkim do usługodawców, za pośrednictwem programów Pay Per Performance (P4P)
[patrz też: depilacja laserowa ceny, dentysta dąbrowa górnicza, szczepienie przeciwko żółtaczce ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dąbrowa górnicza depilacja laserowa ceny szczepienie przeciwko żółtaczce