Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka ad 5

Po odwrotnej transkrypcji, amplifikacji PCR i sekwencjonowaniu, keratynocytowy K10 komplementarny DNA z niezaszczepionej skóry wykazywał jedynie wzór typu dzikiego – to znaczy ATG (Met) w kodonie 150 u mężczyzny z naskórkiem (u pacjenta A-1) i CGC (Arg) w kodonie 156 u kobiety ze znamionami naskórka (pacjent B-1) (Figura 4). Podobnie, zamplifikowane fragmenty DNA K10 z niezaszczepionych keratynocytów wykazały wzór dzikiego typu miejsc restrykcyjnych-endonukleazowych. To odkrycie potwierdziło brak heterozygotycznej mutacji K10 znalezionej w DNA od potomstwa z hiperkeratozą epidermolityczną (Figura 5A i Figura 5B). W przeciwieństwie do tego komplementarny DNA keratynocytów ze skóry zmian skórnych od Pacjenta A-1 miał mutację T-to-C w nukleotydzie 449 K10 (Figura 4A). Geny cDNA keratynocytu pochodzące ze zmian skórnych od pacjenta B-1 miały mutację C-to-T w nukleotydu 466 K10 (figura 4B). Continue reading „Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka ad 5”

Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka czesc 4

Uzupełniany przez PCR komplementarny DNA z kontrolnych keratynocytów wykazywał tylko ATG (Met) w kodonie 150 i CGC (Arg) w kodonie 156. Wszystkie te mutacje znajdowały się w konserwatywnym końcu aminowym segmentu pręta K10. Jedna z tych mutacji, mutacja Met-to-Thr w reszcie aminokwasowej 150, była w tej samej metioninie, która została zastąpiona przez argininę u innego pacjenta z hiperkeratozą nadtwardówkową23. Inną mutację K10, substytucję Cys lub His dla Arg, stwierdzono u co najmniej 12 niespokrewnionych osób z hiperkeratozą nadczynnościową15,16,18,20-23. Wcześniejsze analizy około 200 alleli K10 typu dzikiego wykazały, że mutacje w miejscach Met i Arg nie są odmianami polimorficznymi15,23. Continue reading „Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka czesc 4”

Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka cd

Nu oznacza jądro. Panel B pokazuje skórę niejonową, która jest nieodróżnialna od skóry normalnej. W panelu C większe powiększenie komórek nadpasożytniczych ze skóry zmian skórnych wykazuje agregaty keratynowe otaczające jądra i zbrylanie keratyny. W panelu D znakowanie immunologiczne z przeciwciałami anty-K1 wykazuje obfitość cząsteczek złota nad kępkami nieprawidłowych włókien złożonych z heterodimerów K1 i K10 w komórce nadpasowej ze skóry zmian skórnych. (Plamy octanu uranu i ołowiu cytrynianowego.). Continue reading „Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka cd”

Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka ad

Analiza DNA genomowego krwi od babki z tej rodziny wykazała, że ta mutacja była niedostatecznie reprezentowana. Późniejsza kliniczna i histopatologiczna ocena tego pacjenta wykazała rozległe zmiany naskórkowe. Na podstawie tych wyników stwierdziliśmy, że naskórkowa hiperkeratyczna forma naskórka naskórka wynika z postjgotycznej mutacji K1 lub K10 w komórce, która ma stać się naskórkowym keratynocytem. Metody
Charakterystyka kliniczna pacjentów
Kliniczne cechy trzech rodzin zostały opisane gdzie indziej12,15. Rodzina A obejmowała mężczyznę ze znamionami naskórkowymi według linii Blaschko (pacjent A-1) (ryc. Continue reading „Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka ad”

Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka

Wiele zaburzeń skórnych charakteryzuje się mozaiką, często z naprzemiennymi pasmami skóry dotkniętej i niedotkniętej. Paski te nazywane są liniami Blaschko1. Nie podążają one za naczyniowymi, nerwowymi lub limfatycznymi strukturami skóry, ani nie korelują z dermatomami (ryc. 1). Ten wzór został przypisany klonalnej proliferacji dwóch genetycznie odrębnych grup komórek, które powstają z mutacji postjotycznej podczas embriogenezy2. Continue reading „Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka”

Osoczowa kardiotoksyczność w stosunku do endoteliny-1 i doksorubicyny

Doksorubicyna jest szeroko stosowanym i skutecznym środkiem przeciwnowotworowym. Leczenie doksorubicyną jest jednak ograniczone przez kardiotoksyczność zależną od dawki, która może prowadzić do zastoinowej niewydolności serca.1 Aby zoptymalizować leczenie doksorubicyną, ważne jest wczesne wykrycie toksyczności kardiologicznej. Do pomiaru ciężkości uszkodzenia i dysfunkcji mięśnia sercowego zastosowano cewnikowanie serca i biopsję endomiokardialną, podobnie jak elektrokardiografię, echokardiografię i angiografię radionuklearną. Jednak wszystkie te metody mają ograniczenia, są niewystarczające do monitorowania seryjnego u poszczególnych pacjentów lub obu.
Ryc. Continue reading „Osoczowa kardiotoksyczność w stosunku do endoteliny-1 i doksorubicyny”

Rak piersi: kontrowersje w zarządzaniu

Wykrywanie i leczenie raka piersi wzbudziło wiele kontrowersji, o czym świadczą różnice w praktykach między krajami i czasem. Ta książka składa się z 49 krótkich rozdziałów, prawie esejów, na wybrane tematy przez 61 autorów z Kanady, Anglii, Włoch, Szkocji i – przede wszystkim – ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczyna się długim rozdziałem siedmiu rozdziałów opisujących historię zdobywania wiedzy na temat raka piersi oraz teorii i filozofii, które doprowadziły do dzisiejszych kontrowersji. Książka zawiera kolejny długi rozdział z siedmiu rozdziałów na temat mastektomii i ochrony piersi. Pięć rozdziałów dotyczy systemowej chemioterapii adjuwantowej; są cztery wartości mammograficznych badań przesiewowych; cztery na temat leczenia zaawansowanego raka piersi; trzy na sekcji pachowej; oraz dwa rozdziały dotyczące konieczności radioterapii po leczeniu sutka, odpowiedniej terapii śródprzewodnikowej w celu zachowania tkanki piersi, miejsca profilaktycznej mastektomii, różnic rasowych i etnicznych w modelach raka piersi oraz roli oceny immunologicznej u pacjentów z rakiem piersi. Continue reading „Rak piersi: kontrowersje w zarządzaniu”

Rak prostaty

Rak prostaty jest obecnie najczęstszym typem raka wśród amerykańskich mężczyzn. W ciągu ostatnich kilku lat nowe formy technologii, takie jak testy antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) i ultrasonografia przezodbytnicza, umożliwiły wczesne wykrycie raka prostaty u bezobjawowych mężczyzn. American Cancer Society zaleca, aby mężczyźni w wieku powyżej 50 lat mieli coroczne badanie odbytnicy i pomiar PSA. Masowe badania przesiewowe tej populacji znacząco zmieniły częstość występowania zdiagnozowanego raka prostaty – z 105 000 w 1990 r. Do 165 000 w 1993 r. Continue reading „Rak prostaty”

Cryptosporidium i publiczna dostawa wody

Chciałbym poprawić kilka błędów technicznych w raporcie Mac Kenzie et al. (Wydanie z 21 lipca) i przedstawia wyniki prac Milwaukee Water Works (MWW), mających znaczenie dla zapobiegania wybuchom kryptosporydiozy.
Raport Mac Kenzie i in. nie stwierdza, że obie stacje uzdatniania wody Milwaukee były zgodne z prawem przed wybuchem iw czasie epidemii oraz że wszystkie wymagane urządzenia zostały prawidłowo zainstalowane i działają zgodnie z przepisami w tym okresie.
Stwierdzenie, że monitor transmisji strumieniowej został nieprawidłowo zainstalowany i dlatego nie był używany jest błędne. Continue reading „Cryptosporidium i publiczna dostawa wody”

Przymusowe leczenie: rola przymusu w praktyce klinicznej

Wymuszone na leczenie elokwentnie bada interfejs między prawami pacjentów a ich potrzebą leczenia. Jesteśmy zaproszeni, aby zobaczyć, że element przymusu nie wyklucza pomyślnego wyniku; w niektórych przypadkach może być nieodłącznym elementem sukcesu. W różnych krajach na całym świecie psychiatrzy i inni lekarze działali jako broń państwa, sprawując kontrolę społeczną – od tortur do zamknięcia. W takich sytuacjach rząd nie jest już obrońcą swoich obywateli, nie można też ufać placówce medycznej. W dziedzinie praw człowieka ogólnie uważa się, że każda opieka psychiatryczna wymuszana na pacjentach jest problematyczna. Continue reading „Przymusowe leczenie: rola przymusu w praktyce klinicznej”