Mozaika genetyczna i kliniczna w rodzaju naskórkowego noworodka ad

Analiza DNA genomowego krwi od babki z tej rodziny wykazała, że ta mutacja była niedostatecznie reprezentowana. Późniejsza kliniczna i histopatologiczna ocena tego pacjenta wykazała rozległe zmiany naskórkowe. Na podstawie tych wyników stwierdziliśmy, że naskórkowa hiperkeratyczna forma naskórka naskórka wynika z postjgotycznej mutacji K1 lub K10 w komórce, która ma stać się naskórkowym keratynocytem. Metody
Charakterystyka kliniczna pacjentów
Kliniczne cechy trzech rodzin zostały opisane gdzie indziej12,15. Rodzina A obejmowała mężczyznę ze znamionami naskórkowymi według linii Blaschko (pacjent A-1) (ryc. 1B) i jego syna, u którego wystąpiła uogólniona nadmierna rogowacenie naskórka (Pacjent A-2) (ryc. 1C). Rodzina B obejmowała kobietę ze znamionami naskórka (Pacjentka B-1) i jej córkę, u której wystąpił nadmierny rogowacenie naskórka (Pacjent B-2). Rodzina C (określana jako rodzina EH6 w poprzednim raporcie15) obejmowała kobietę z znamionami naskórkowymi (Pacjent C-1) oraz jej córką i wnuczką, u których wystąpiła uogólniona nadmierna rogowacenie naskórka. Wszyscy pacjenci z nadmierną rogowaceniem naskórka mieli uogólnione skalowanie, erytrodermię i powierzchowne pęcherze. Pacjenci A-2 i B-2 również mieli zaznaczoną keratodermę dłoniowo-podeszwową.
Protokół badania został sprawdzony i zatwierdzony przez instytucjonalny komitet przeglądowy Uniwersytetu w Chicago. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o celu badania i wyrazili pisemną zgodę.
Okazy skórno-biopsyjne
Keratynocyty i fibroblasty zostały wyhodowane z próbek pobranych z biopsji normalnej i zmienionej skóry od pacjentów ze znamionami naskórkowymi, jak opisano w innym miejscu24. Przygotowano dodatkowe próbki do ultrastruktury i mikroskopii immunoelektronowej. Po osadzeniu, znakowanie immunologiczne przeprowadzono za pomocą króliczej anty-ludzkiej surowicy odpornościowej K1, 25 a następnie 30 nm koloidalnego sprzężonego ze złotem koziego przeciwciała anty-króliczego (Amersham, Arlington Heights, IL). Następnie siatki krótko kontrastowano z cytrynianem ołowiu.
Izolacja genomowego DNA i RNA oraz analizy mutacyjne
Genomowy DNA wyizolowano z krwi i fibroblastów skóry normalnej i zmienionej chorobowo. Keratynocytowe RNA oczyszczono, 26 poddano działaniu losowych heksamerów (Pharmacia, Piscataway, NJ), poddano odwrotnej transkrypcji do komplementarnego DNA, 27, a następnie zastosowano bezpośrednio do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu powielenia fragmentów obejmujących sekwencje kodujące K1 i K10. Startery do PCR zaprojektowano z sekwencji K1 (numery GenBank M11215, M11845 i M11846) i K10 (GenBank numer X14487). PCR powtórzono w dwóch powtórzeniach w celu potwierdzenia, że mutacje nie powstały z artefaktów polimerazy, a DNA sekwencjonowano zestawem do sekwencjonowania termicznego CircumVent (New England Biolabs, Beverly, Mass.). W niektórych przypadkach produkty subklonowano do wektorów pCRII (Invitrogen, San Diego, CA) przed sekwencjonowaniem metodą dideoksy28.
Wyniki
Diagnostyka kliniczna i ultrastrukturalna naskórka podniebiennego
Ryc. 3. Ryc. 3. Cechy ultrastrukturalne skóry obrzękniętej i niekonwencjonalnej od pacjenta A-1. Panel A pokazuje skórkę w okolicy lędźwiowej z typowymi oznakami nadmiernego rogowacenia nadtwardówkowego: prawidłowe komórki podstawne, ale cytoliza (*) i zbrylanie keratyny (KC) w nadobkowych komórkach kolczystych
[hasła pokrewne: kwas salicylowy peeling, lekarz medycyny pracy ostrołęka, jak radzić sobie z samotnością ]

Powiązane tematy z artykułem: jak radzić sobie z samotnością kwas salicylowy peeling lekarz medycyny pracy ostrołęka