Klony B-komórkowe jako wczesne markery przewlekłej białaczki limfatycznej czesc 4

Subklonowanie zastosowano do klonalnych przypadków występujących na poliklonalnym tle przy użyciu zestawu do klonowania TOPO TA (Invitrogen). Produkty PCR ligowano do wektora i transformowano do komórek Escherichia coli. Osiem kolonii losowo wybrano do sekwencjonowania, jak opisano powyżej. Sekwencje nukleotydowe analizowano przy użyciu bazy danych IMGT i narzędzi 30 i dopasowywano do najbliższej zgodności z segmentem IGHV linii zarodkowej. Sekwencje o identyczności linii drobnoustrojów poniżej 98% uznano za zmutowane, natomiast osoby z identycznością linii zarodkowej 98% lub więcej uznano za niezmutowane.31,32 Analiza statystyczna
Zastosowano konwencjonalne środki opisowe. Wyznaczono dokładność 95% dwumianowych przedziałów ufności dla oszacowania proporcji.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka prediagnostycznych próbek krwi pacjentów z późniejszym rozpoznaniem CLL. W badaniu wzięło udział łącznie 45 pacjentów z CLL, którzy dysponowali dostępnymi, przechowywanymi prediagnostycznymi próbkami kriokonserwowanej krwi pełnej (Tabela 1). Średni wiek pacjentów wynosił 70 lat, a 67% pacjentów stanowili mężczyźni. Mediana czasu pomiędzy momentem uzyskania predygencyjnej próbki krwi a późniejszym rozpoznaniem CLL wynosiła około 3 lata (zakres od 3 miesięcy do 77 miesięcy). Wśród 43 pacjentów z dostępnymi informacjami na temat stopnia zaawansowania choroby Rai (od 0 [niskie ryzyko] do I lub II [ryzyko pośrednie] do III lub IV [wysokie ryzyko]) w momencie rozpoznania CLL, 40 pacjentów (93% ) miało stadium 0 lub I, 2 pacjentów (5%) miało stopień II, a pacjent (2%) miał stadium III choroby (Tabela 2).
Analizy przepływowo-cytometryczne i molekularne
Rysunek 1. Rycina 1. Sześciokolorowa analiza cytometryczna przepływu, pokazująca reprezentatywne ograniczenie łańcucha lekkiego Kappa w próbkach krwi z badania diagnostycznego od pacjentów. Panel A pokazuje dwuwartościowy wykres CD45 przeciwko rozproszeniu bocznemu, pokazując izolację limfocytów inkubowanych z anty-CD45 allofikocyjaniną H7 (APC-H7). Panel B pokazuje wykres CD19 względem CD5. Monoklonalny klon limfocytów B (MBL) (czerwony), dodatni dla anty-CD19 perydyniny-chlorofil-cyjaniny 5.5 (PerCP-Cy5.5), wykazuje koekspresję CD19 i CD5. Populacja zielona reprezentuje pozostałe komórki T CD5-dodatnie, a populacja niebieska reprezentuje pozostałe poliklonalne komórki B. Panel C pokazuje, że czerwona populacja, dodatnia dla allofikocyjaniny anty-kappa (APC), ma ograniczenie łańcucha lekkiego kappa. Panel D pokazuje, że pozostałe komórki B (niebieskie) są poliklonalne. FITC oznacza izotiocyjanian fluoresceiny i fikoerytrynę PE.
W pierwszym etapie, stosując sześciokolorową cytometrię przepływową i strategię bramkowania, którą opisano wcześniej, 19 zidentyfikowaliśmy predyagnostyczne klony komórek B u 42 z 45 pacjentów (93%) na podstawie obecności nieprawidłowego kappa: lambda stosunek (> 3: 1) lub negatywny dla obu łańcuchów (rysunek 1). Wyniki dla pozostałych trzech pacjentów (pacjentów 6, 27 i 30) były nieokreślone, ponieważ w próbce było zbyt mało komórek, aby przeprowadzić wiarygodną ocenę klonalności (tabela 2). Spośród 42 pacjentów z wykrywalnym klonem prediagnostycznym limfocyty B wykazywały ograniczenie kappa u 28 pacjentów (67%), ograniczenie lambda w 8 (19%) i wyraźne negatywne wyniki dla obu łańcuchów lekkich w 3 (7%)
[hasła pokrewne: legowisko dla psa allegro, wynicowanie pęcherza, zdjęcie panoramiczne zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: legowisko dla psa allegro wynicowanie pęcherza zdjęcie panoramiczne zębów