Klony B-komórkowe jako wczesne markery przewlekłej białaczki limfatycznej ad 6

Kiedy ocenialiśmy wzory lekkich łańcuchów kappa lub lambda z predyagnostycznych klonów według statusu mutacji, wśród 30 pacjentów, dla których wyniki były dostępne zarówno dla restrykcji lekkiego łańcucha, jak i statusu mutacji, stwierdziliśmy, że 19 z 25 pacjentów ze zmutowanymi genami (76% ) i 4 z 5 pacjentów z niezmutowanymi genami (80%) było kappa-dodatnich. Ograniczenie łańcucha światła
Korzystając z istniejących danych z badań cytometrii przepływowej pochodzących z dokumentacji medycznej, które uzyskano w czasie diagnozy CLL (dostępnej dla 25 pacjentów), porównaliśmy wzory restrykcyjne łańcucha lekkiego w diagnostyce z obserwowanymi w próbkach predyagnostycznych i stwierdzono, że wszystkie są identyczne ( Tabela 2). W szczególności, zarówno klon prediagnostyczny, jak i klon w diagnozie CLL wykazał restrykcję łańcucha lekkiego kappa u 19 pacjentów i ograniczenie łańcucha lekkiego lambda u 4 pacjentów. W przypadku pacjentów 19 i 38, znaleźliśmy dowody na obecność dwóch wykrywalnych klonów (tj. Dwunastlonowych ograniczeń łańcucha lekkiego) w próbce predyagnostycznej, a w momencie diagnozy CLL klon zdefiniowano jako kappa.
Dyskusja
Intrygowały nas niedawne przypadki szpitalne sugerujące, że pacjenci z MBL są bardziej narażeni na CLL23, 26 i chcieli przetestować hipotezę, że CLL jest zwykle poprzedzona MBL jako stanem prekursorowym. Spośród 77 469 zdrowych dorosłych, którzy zostali włączeni do ogólnopolskiej, populacyjnej próby przesiewowej na raka PLCO, 27, zidentyfikowaliśmy 45 pacjentów, u których zdiagnozowano następnie CLL i prospektywnie przechowywali prediagnostyczne próbki krwi obwodowej, które uzyskano do 6,4 lat wcześniej. Stosując sześciokolorową cytometrię przepływową i analizę przegrupowania genów IGHV za pomocą RT-PCR, znaleźliśmy dowody na predukatywną monoklonalność wśród komórek B (według jednej z dwóch metod) u 44 pacjentów (98%, 95% CI, 88 do 100). U 41 pacjentów (91%, 95% CI, 79 do 98) klon potwierdzono obiema metodami.
Powszechnie wiadomo, że status mutacji IGHV ma wysoką wartość prognostyczną w CLL, u pacjentów z niezmutowanymi genami o bardziej agresywnym przebiegu choroby, co odzwierciedla się w krótszej oczekiwanej długości życia.31,32 Pomimo ograniczonej wielkości predygo klony i ograniczona dostępność próbek, byliśmy w stanie określić status mutacji IGHV dla 35 z 45 klonów, co pokazuje, że ogromna większość (około 80%) niosła zmutowane geny IGHV. Niezależnie od tego, obserwowano również pacjentów z niezmutowanymi genami, niektórzy ze 100% identycznością z najbliższymi genami linii zarodkowej. Rozkład zmutowanych klonów w porównaniu z klonami niezmutowanymi był bardzo podobny niezależnie od czasu pomiędzy momentem pobrania próbki krwi a późniejszą diagnozą CLL. Ponadto, wśród ośmiu niezmutowanych klonów prediagnostycznych, trzy były obecne ponad 3 lata przed diagnozą CLL, z czego dwa były wykrywalne 5 lat wcześniej.
Nasze odkrycia pokazują, że praktycznie wszystkie przypadki CLL (zarówno ze zmutowanymi genami, jak i niezmutowanymi genami) są poprzedzone MBL. Interesujące jest również to, że zarówno choroba lękowa (stadium 0 lub I), jak i bardziej agresywna choroba (stadium II lub III) wykazały dowody na predyagnostyczny klon do 3 lat przed rozpoznaniem CLL. Ponieważ jednak rozkład niezmutowanych genów, w porównaniu ze zmutowanymi genami, był nieco niższy (23%) niż rozkłady zgłoszone wcześniej (35 do 40%), 34 można spekulować, że istnieją bardziej agresywne przypadki CLL, które prezentują de novo bez bycia poprzedzona MBL
[więcej w: leki na sen na recepte wykaz, klinika plastyczna warszawa, depilacja laserowa ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: depilacja laserowa ceny klinika plastyczna warszawa leki na sen na recepte wykaz