Kierowanie na mutanta BRAF w nawrotowej lub opornej na leczenie białaczce włochatokomórkowej ad 5

W badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych czas do wystąpienia nawrotu oceniano za pomocą funkcji skumulowanej częstości występowania, które w przypadku braku nawrotu traktowały śmierć jako konkurencyjne ryzyko. Zmianę komórek białaczki włośniczkowej we krwi obwodowej i szpiku kostnym oraz stosunek stężenia BRAF V600E do BRAF DNA typu dzikiego po 12 tygodniach oceniano za pomocą testu t dla par Studenta. Pełne szczegóły analizy statystycznej znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na początku badania. Charakterystykę wszystkich 54 pacjentów przedstawiono w tabeli oraz w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. Sześciu pacjentów we włoskim badaniu i w USA miało chorobę oporną na analog purynowy; przed leczeniem wemarmafenibem pacjenci ci przeszli medianę 2,5 przed terapiami i przed terapią. Pacjenci z wczesnym lub nawracającym nawrotem po leczeniu analogiem purynowym (20 pacjentów we włoskim badaniu i 25 pacjentów w badaniu USA) otrzymali medianę 4 wcześniejszych terapii i 3 wcześniejsze terapie. Łącznie 54% pacjentów we włoskim badaniu (15 z 28 pacjentów) i 41% pacjentów w badaniu amerykańskim (9 z 22) miało chorobę oporną na leczenie bezpośrednio po leczeniu.
We włoskim badaniu 26 z 28 pacjentów ukończyło planowane leczenie (mediana czasu leczenia, 16 tygodni, zakres od 8 do 20). Łącznie 2 pacjentów przerwało leczenie badaniem w ciągu tygodnia lub wcześniej, ze względu na ostry zawał mięśnia sercowego (u pacjenta), które badacz uznał za niezwiązane z badanym lekiem, oraz za wycofanie zgody po przypadek odwracalnego zapalenia trzustki stopnia 3. (w 1).
W badaniu amerykańskim 24 z 26 pacjentów otrzymywało leczenie badawcze przez medianę 18 tygodni (zakres od 12 do 24). Jeden pacjent zmarł na progresywne zapalenie płuc (które zostało uznane przez badacza za niezwiązane z badanym lekiem) po 23 dniach leczenia, a inny pacjent wycofał zgodę po 4 tygodniach ze względu na związane z lekiem wystąpienie odwracalnej światłoczułości 3. stopnia.
Odsetek odpowiedzi
Ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 96% (25 z 26 pacjentów, którzy mogliby zostać poddani ewaluacji) we włoskim badaniu i 100% (24 z 24) w badaniu USA. Nietypowe cechy prezentacyjne jednego pacjenta, który nie uzyskał odpowiedzi, zostały opisane w sekcji Wyniki w dodatkowym dodatku.
Wskaźniki odpowiedzi całkowitej były podobne w obu badaniach, podobnie jak wskaźniki odpowiedzi częściowej. We włoskim badaniu, po medianie 8 tygodni, 35% pacjentów (9 z 26) miało pełną odpowiedź, a 62% (16 z 26) miało częściową odpowiedź (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów z całkowitą odpowiedzią u wystąpiła pierwotna choroba refrakcyjna, a wśród osób z częściową odpowiedzią u 5 wystąpiła pierwotna choroba refrakcyjna. Łącznie 4 pacjentów z całkowitą odpowiedzią i 10 z częściową odpowiedzią miało chorobę, która była oporna na ostatnie wcześniejsze leczenie.
Rysunek 1. Rycina 1. Zakres i czas odpowiedzi u 25 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na wemurafenib we włoskim teście.Panel A pokazuje wybarwienie hematoksyliny i eozyny z próbki pobranej z szpiku kostnego od pacjenta
[podobne: szczepienie przeciwko żółtaczce, legowisko dla psa allegro, dda ddd ]

Powiązane tematy z artykułem: dda ddd legowisko dla psa allegro szczepienie przeciwko żółtaczce