Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna w centralnym bezdechu podczas skurczowej niewydolności serca ad 6

Nie było jednak istotnej różnicy między obiema grupami w odniesieniu do któregokolwiek z tych punktów końcowych. Śmiertelność z wszystkich przyczyn i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych były wyższe w grupie z adaptacyjną serwo wentylacją niż w grupie kontrolnej. Śmiertelność z wszystkich przyczyn wynosiła odpowiednio 34,8% i 29,3% (współczynnik ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny, 1,28, 95% CI, 1,06 do 1,55, P = 0,01), a śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych wynosiła odpowiednio 29,9% i 24,0% (współczynnik ryzyka z przyczyn sercowo-naczyniowych: 1,34; 95% CI, 1,09 do 1,65; P = 0,006) (ryc. 2B i 2C). Podobne wyniki zanotowano w analizach wrażliwości śmiertelności ogólnej i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (tabele S5 i S6 oraz ryc. S1 w dodatku uzupełniającym).
Analizy podgrup
Analizy podgrup przeprowadzono dla pierwszorzędowego punktu końcowego i dla śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W analizie pierwszorzędowego punktu końcowego wystąpiła istotna modyfikacja efektu w zależności od stopnia oddychania Cheyne-Stokesa, aw analizie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych istotna modyfikacja efektu wywołała frakcja wyrzutowa lewej komory (ryc. S2). w Dodatku Uzupełniającym).
Objawy i jakość życia
Oceny przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza Minnesota Living with Heart Failure, EQ-5D i NYHA nie wykazały znaczących różnic między adaptacyjną serwo-wentylacją grupy a grupą kontrolną podczas badania (Ryc. S3, S4 i Chociaż skala Epworth Sleepiness Scale zmniejszyła się w dwóch badanych grupach, zmiana była znacznie większa w adaptacyjnej grupie serwo-wentylacji (P <0,001) (ryc. S6 w Dodatkowym dodatku). Nastąpił stopniowy spadek 6-minutowej odległości spaceru zarówno w grupie kontrolnej, jak i grupie adaptacyjnej servo-wentylacji, ale spadek był znacznie bardziej wyraźny w grupie adaptacyjnej serwo-wentylacji (p = 0,02) (ryc. S7 w Dodatek dodatkowy).
Dyskusja
Badanie SERVE-HF wykazało, że chociaż adaptacyjna terapia serwo-wentylacyjna skutecznie leczyła centralny bezdech senny, nie miała istotnego wpływu na złożony punkt końcowy zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ratującej życie interwencji sercowo-naczyniowej lub nieplanowanej hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca. Nie było korzystnego wpływu adaptacyjnej serwo wentylacji na szerokie spektrum środków funkcjonalnych, w tym na środki jakości życia, 6-minutowy spacer lub objawy. W rzeczywistości zaobserwowano znaczny wzrost zarówno śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i umieralności ogólnej w adaptacyjnej grupie serwo-wentylacji. Sygnał pierwotnego punktu końcowego był silniejszy u pacjentów z wyższym odsetkiem oddychania Cheyne-Stokes niż u tych, którzy mieli niższy odsetek, a sygnał śmierci sercowo-naczyniowej był silniejszy u pacjentów z bardzo niską frakcją wyrzutową lewej komory niż u pacjentów z wyższa frakcja wyrzutowa lewej komory.
Wyniki tego badania kontrastują z dowodami z mniejszych badań i metaanaliz, które wykazały poprawę w zastępczych markerów, w tym stężenie w osoczu mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP), frakcję wyrzutową lewej komory, wyniki jakości życia, wyniki funkcjonalne, i śmiertelność wśród pacjentów z niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową i z centralnym bezdechem sennym, który jest leczony z zastosowaniem adaptacyjnej serowentylacji.11,14-17 Opublikowane niedawno wyniki badania adaptacyjnej terapii serowentylacyjnej na funkcję serca i remodeling u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (SAVIOR-C) wykazali brak wpływu adaptacyjnej serwo-wentylacji na frakcję wyrzutową lewej komory i stężenia BNP w osoczu do maksymalnie 24 tygodni.18 Jednakże poprawa jakości życia i stan kliniczny był związany z adaptacyjną terapią serwo-wentylacyjną w tym badaniu – wyniki, które nie zostały potwierdzone w naszym badaniu.
Badanie CANPAP było dużym, randomizowanym, wynikowym badaniem, które badało leczenie CPAP dla centralnego bezdechu sennego u pacjentów z niewydolnością serca.9 Badanie to nie wykazało korzyści z CPAP
[więcej w: legowisko dla psa allegro, ropień podprzeponowy, najrzadsze choroby genetyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: legowisko dla psa allegro najrzadsze choroby genetyczne ropień podprzeponowy