Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna w centralnym bezdechu podczas skurczowej niewydolności serca ad 5

Informacje dotyczące wycofania pacjenta, działań następczych i postępowania z brakującymi danymi podano w Dodatku Uzupełniającym. Tabela zawiera szczegółowe dane demograficzne i kliniczne pacjentów z dwóch grup badanych w punkcie wyjściowym; kraje rejestracji są wymienione w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Nie było znaczących różnic w wyjściowej charakterystyce między grupą kontrolną a adaptacyjną grupą serwo-wentylacji, z wyjątkiem częstości stosowania leków antyarytmicznych, która była wyższa w grupie z adaptacyjną serow wentylacją niż w grupie kontrolnej (P = 0,005) ( Tabela 1). Charakterystykę oddechową na linii podstawowej przedstawiono w Tabeli 2. Interwencja badawcza i działania następcze
Mediana czasu obserwacji wynosiła 31 miesięcy (zakres od 0 do 80). W każdym punkcie czasowym ocenialiśmy wartości mediany ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych, a następnie obliczyliśmy średnią wartości mediany (tj. Średnie wartości mediany). W grupie z adaptacyjną servo-wentylacją zmierzone przez urządzenie średnie wartości mediany ciśnienia wydechowego w wydychanym powietrzu wynosiły 5,5 cm wody (95% przedział ufności [CI], 5,4 do 5,6) na początku badania i 5,7 cm wody (95% CI, 5,6 do 5,8) po 12 miesiącach; zmierzone przez urządzenie średnie wartości mediany ciśnienia wdechowego były 9,7 cm wody (95% CI, 9,6-9,8) na początku badania i 9,8 cm wody (95% CI, 9,6-9,9) po 12 miesiącach. Tabela S2 w dodatkowym dodatku zawiera listę dodatkowych danych zmierzonych przez urządzenie.
W sumie 60% pacjentów w adaptacyjnej grupie serwo-wentylacyjnej korzystało z adaptacyjnej serwo-wentylacji średnio przez 3 godziny na dobę lub więcej w okresie próbnym (Tabela Zaburzenia snu były dobrze kontrolowane podczas adaptacyjnej terapii serwo-wentylacyjnej. Po 12 miesiącach średnia wartość AHI wynosiła 6,6 zdarzeń na godzinę, a wskaźnik desaturacji tlenu (liczba razy na godzinę rejestracji, że poziom tlenu we krwi obniża się o co najmniej 3 punkty procentowe w stosunku do wartości wyjściowej) wynosił 8,6 zdarzeń na godzinę (tabela S4 w Dodatek dodatkowy).
Punkty końcowe przeżycia i układu sercowo-naczyniowego
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania zdarzeń końcowych. Rysunek 2. Wykres 2. Skumulowane krzywe występowania dla pierwszorzędowego punktu końcowego, zgon z dowolnej przyczyny i zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z dowolnej przyczyny, ratująca życie interwencja sercowo-naczyniowa (przeszczep serca, wszczepienie długoterminowego urządzenia wspomagającego komorę, resuscytacja po nagłym zatrzymaniu krążenia lub odpowiednie wstrząśnięcie wywołane komorowymi zaburzeniami rytmu u pacjentów z wszczepialnym defibrylatorem kardiowertera) oraz nieplanowana hospitalizacja z powodu pogorszenia przewlekłej niewydolności serca.
Podsumowanie zdarzeń w punkcie końcowym według grupy leczenia przedstawiono w Tabeli 3. Częstość występowania pierwotnego punktu końcowego nie różniła się istotnie między grupą adaptacyjnej serwo wentylacji a grupą kontrolną, przy częstości zdarzeń wynoszącej 54,1% i 50,8%, odpowiednio (współczynnik ryzyka, 1,13, 95% CI, 0,97 do 1,31, P = 0,10) (Figura 2A). Ponieważ pierwszy i drugi drugorzędowy punkt końcowy zostały wstępnie zdefiniowane, aby były analizowane hierarchicznie tylko wtedy, gdy hipoteza zerowa dla pierwotnego punktu końcowego została odrzucona, wyniki tych analiz są uważane za eksploracyjne.
[patrz też: jak radzić sobie z samotnością, lekarz medycyny pracy ostrołęka, dentysta dąbrowa górnicza ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dąbrowa górnicza jak radzić sobie z samotnością lekarz medycyny pracy ostrołęka